Лични данни

fortuna-sliven.com събира следната информация за потребителите на този сайт:

Собствено име, презиме, фамилия, дата на раждане, адрес за контакт и доставка на потребителя.
Ние използваме тази информация за обработка на поръчките, подобряване на обслужването и за комуникация с нашите клиенти относно продукти, услуги и промоции. Ние пазим строго информацията, която ни е станала достояние при работата ни с Вас нашите клиенти.


НачалоНачало